پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه چهل تکه

پیشرو
نشانی تارگاه: http://40tekeh.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ - بازدید: ۱۳۳۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • تا آنجا که امکان دارد باید از پس‌زمینه‌های تیره پرهیز کرد.
  • رنگ تاریخ نوشته‌ها بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه چهل تکه هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.