پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه 3Tark

پیشرو
نشانی تارگاه: http://3tark.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ - بازدید: ۲۲۱۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای پایین، هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه به رنگ پس‌زینه نزدیک می‌شود، بهتر است این گونه نباشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه 3Tark هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.