پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت یک فتحی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://1fathi.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۹/۱۳ - بازدید: ۳۵۰۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها شده، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت یک فتحی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.