به نام یزدان گردون سپهر...

استاندارد وب پارسی

کارنامه تارگاه آسمان پر ستاره ایران

نشانی تارگاه: http://starrysky.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ - بازدید: ۱۸۳۴
نشانی کارنامه: http://persianwebstandard.info/ir/profiles/StarrySkyIR

پروژه استانداردسازی وب پارسی، به هیچ روی مسئول درون‌مایه تارگاه آسمان پر ستاره ایران نیست و تنها در زمینه استانداردهای وب آن را سنجش کرده است.


زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
PROGRESS
راستادرست
PROGRESS
نشانه زبانندارد
PROGRESS
کدگزاری زباندرست
PROGRESS
فراشرحندارد
PROGRESS
فراکلیدواژهندارد
PROGRESS
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
PROGRESS
رنگخوب
PROGRESS
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
PROGRESS
پیوندهاخوب
PROGRESS
قلمخوب
PROGRESS
نقشهندارد
PROGRESS
خوراک XMLدرست
PROGRESS

برای دانستن بیشتر درباره پروژه استاندارد وب پارسی به تارگاه زیر بروید:

www.PersianWebStandard.info