به نام یزدان گردون سپهر...

استاندارد وب پارسی

کارنامه تارگاه شایان امیری

نشانی تارگاه: http://shayanamiri.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ - بازدید: ۱۶۰۸
نشانی کارنامه: http://persianwebstandard.info/ir/profiles/ShayanAmiri

پروژه استانداردسازی وب پارسی، به هیچ روی مسئول درون‌مایه تارگاه شایان امیری نیست و تنها در زمینه استانداردهای وب آن را سنجش کرده است.


زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
PROGRESS
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
PROGRESS
نشانه زباننادرست
PROGRESS
کدگزاری زباندرست
PROGRESS
فراشرحندارد
PROGRESS
فراکلیدواژهندارد
PROGRESS
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
PROGRESS
رنگخوب
PROGRESS
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
PROGRESS
پیوندهابسیار خوب
PROGRESS
قلمخوب
PROGRESS
خوراک XMLدرست
PROGRESS

برای دانستن بیشتر درباره پروژه استاندارد وب پارسی به تارگاه زیر بروید:

www.PersianWebStandard.info