به نام یزدان گردون سپهر...

استاندارد وب پارسی

کارنامه تارگاه IRoIT

نشانی تارگاه: http://iroit.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ - بازدید: ۱۴۵۴
نشانی کارنامه: http://persianwebstandard.info/ir/profiles/IRoIT

پروژه استانداردسازی وب پارسی، به هیچ روی مسئول درون‌مایه تارگاه IRoIT نیست و تنها در زمینه استانداردهای وب آن را سنجش کرده است.


زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
PROGRESS
راستادرست
PROGRESS
نشانه زبانندارد
PROGRESS
کدگزاری زباندرست
PROGRESS
فراشرحندارد
PROGRESS
فراکلیدواژهندارد
PROGRESS
نگارشخوب
  • حروف ی و ک در ستون راست، باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
PROGRESS
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌ها و پیوندهای پایین بیش از اندازه روشن است، نباید این گونه باشد.
PROGRESS
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
PROGRESS
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها در پایین و ستون راست سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
PROGRESS
قلمخوب
PROGRESS
خوراک XMLدرست
PROGRESS

برای دانستن بیشتر درباره پروژه استاندارد وب پارسی به تارگاه زیر بروید:

www.PersianWebStandard.info