به نام یزدان گردون سپهر...

استاندارد وب پارسی

کارنامه تارنوشت بازیکده

نشانی تارگاه: http://come2myblog.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۵/۰۳ - بازدید: ۱۲۷۷
نشانی کارنامه: http://persianwebstandard.info/ir/profiles/BazikadehBlog

پروژه استانداردسازی وب پارسی، به هیچ روی مسئول درون‌مایه تارنوشت بازیکده نیست و تنها در زمینه استانداردهای وب آن را سنجش کرده است.


زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
PROGRESS
راستادرست
PROGRESS
نشانه زبانندارد
PROGRESS
کدگزاری زباندرست
PROGRESS
فراشرحندارد
PROGRESS
فراکلیدواژهندارد
PROGRESS
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
PROGRESS
رنگبد
PROGRESS
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین (ALT) نوشته ای درباره عکس باشد.
PROGRESS
پیوندهاخوب
PROGRESS
قلمخوب
PROGRESS
خوراک XMLدرست
PROGRESS

برای دانستن بیشتر درباره پروژه استاندارد وب پارسی به تارگاه زیر بروید:

www.PersianWebStandard.info