پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

نشانی‌ها

این بخش هنوز در دست ساخت است.