پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

فراداده

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • نوشته کوتاهی درباره تارگاه باید در بخش HEAD گذاشته شود.

    همانند:

    <meta name="Description" content="این تارگاه به استانداردسازی وب پارسی می‌پردازد.">

  • کلیدواژه‌هایی درباره تارگاه باید در بخش HEAD گذاشته شود.

    همانند:

    <meta name="keywords" content="استاندارد ,وب ,ایران ,پارسی ,سایت ,تارگاه ,وبسایت ,وب ,اینترنت ,محتوی ,آیین ,آیینامه">