پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

عکس‌ها

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.

  همانند:

  <img src="pws-slogan.jpg" width="300" height="100" alt="استاندارد وب برای همه" title="استاندارد وب برای همه">

 • برای عکس‌هایی که بخشی از درونمایه نیستند (همانند عکس‌های تزئینی، یا عکس‌هایی که بخشی از نقش و نگار تارگاه هستند) نوشته جایگزین تهی گذاشته شود.

  همانند:

  <img src="banner.jpg" width="125" height="125" alt="" title="استاندارد وب برای همه">
 • تا آنجا که امکان دارد از گذاشتن نوشته درون عکس پرهیز شود.

  خوب:

  در اینجا، نوشته‌ای که بخشی از درون‌مایه است، در زیر عکس به صورت نوشته آمده است؛ نرم‌افزارهای کمک به نابینایان و همچنین موتورهای جستجو و همانند آنها، می‌توانند آن نوشته را بخوانند.

  نموداری با نوشته بیرون عکس

  بد:

  در اینجا، نوشته‌ای که بخشی از درون‌مایه است، در عکسی که نمودار را نشان می‌دهد گذاشته شده است.

  نموداری با نوشته درون عکس