پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

DTD

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • باید گونه زبان نشانه‌گذاری به کمک کد DTD نشان داده شود.

  برای افزودن DTD باید یکی از کدهای زیر را در نخستین خط تارنما بنویسید.

  HTML 4.01 سختگیرانه

  اگر درست بودن ساختار HTML از همه چیز مهمتر است، گونه سختگیرانه را به کار بگیرید. در این گونه برخی عناصر پشتبانی نمی‌شوند: <frame>، ویژگی TARGET برای پیوندها، <font>، <basefont>، <center>، <strike>، <s>، <u>، <applet>، <menu>، <dir>، <isindex>

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

  HTML 4.01 گذار

  این گونه همانند روش سختگیرانه است ولی توانایی پشتبانی از مواردی که در آن گونه پشتبانی نمی‌شوند را دارا می‌باشد.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

  HTML 4.01 با درون‌مایه‌هایی در <frame>

  هنگامی که بخش‌هایی از تارنما به کمک <frame> نمایش داده می‌شوند، از این گونه کمک بگیرید.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

  XHTML 1.0 سختگیرانه

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

  XHTML 1.0 گذار

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  XHTML 1.0 با درون‌مایه‌هایی در <frame>

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

  XHTML 1.1

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

  XHTML Basic 1.1

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN"
  			"http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd">