پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

راستا

این بخش هنوز در دست ساخت است.

همانگونه که می‌دانیم زبان پارسی از راست به چپ نوشته می‌شود. باید راستای آن به مرورگر نشان داده شود تا نمایش برخی فرم‌ها، جدول‌ها، و برخی موارد دیگر به درستی انجام شود.

بایدها و نبایدها

  • برای نشان دادن راستا، چندین راه هست، ساده‌ترین آنها این است که در نشانه آغازگر HTML نوشته شود.

    همانند:

    <html dir="rtl">

    راه‌های دیگری نیز هست، همانند این راه که با CSS انجام می‌شود:

    body { direction: rtl; }