پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

CSS

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • درون‌مایه تارگاه باید بدون CSS نیز خوانا و در دسترس باشد.

  • CSS باید از درون‌مایه جدا باشد.

  • بهتر است نگارشی از CSS مناسب برای چاپ فراهم آورده شود.