پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کدگزاری

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • کدگذاری برای زبان شیرین پارسی باید UTF-8 باشد.

  • گونه کدگذاری زبان باید در بخش HEAD نشان داده شود.

    همانند:

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">