پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

نوشته جایگزین

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • همه عکس‌هایی که بخشی از درون‌مایه هستند، باید نوشته جایگزین داشته باشند.

  همانند:

  <img src="chart-22.jpg" alt="نمودار بارش در دهه گذشته">
 • بخش‌هایی که بخشی از درون‌مایه نیستند (همانند: عکس‌های تزئینی) باید ویژگی ALT تهی داشته باشند.

  همانند:

  <img src="example.jpg" alt="">

 • نوشته جایگزین باید روشن و شیوا باشد.

 • اگر برای صدا یا ویدیو نوشته جایگزین فراهم آورده شده است، این نوشته باید همزمان با صدا یا ویدیو نمایش داده شود.

 • اگر درون‌مایه در ویدیو است (نوشته، نمودار، ووو در ویدیو)، باید صدایی که دربردارنده آن درون‌مایه باشد فراهم آید.